Algemene voorwaarden Water

1. Algemeen
1.1 In deze “Algemene Voorwaarden Gebruikers Connect4Shore B.V.” wordt onder “Gebruiker” verstaan een particulier of een bedrijf die, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van de Connect4Shore dienstverlening die Connect4Shore B.V. biedt. Connect4Shore B.V. (hierna te noemen “Connect4Shore”) is de aanbieder van de Connect4Shore Service: een geautomatiseerde oplossing waarmee een gebruiker eenvoudig en achteraf kan betalen voor doorvaren, (kort) liggen en waldiensten. Voor de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van een Connect4Shore Waterkaart en een Digitaal Vignet. U ontvangt een Connect4Shore Waterkaart en een Digitaal Vignet bij inschrijving.
1.2Deze Algemene Voorwaarden staan ter inzage op de website van Connect4Shore (www.connect4shore.nl/voorwaarden-water). Connect4Shore behoudt zich het recht voor in deze Algemene Voorwaarden wijzigingen aan te brengen, welke via de website en persoonlijke pagina gepubliceerd worden. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Connect4Shore en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connect4Shore, omgekeerd is dit Connect4Shore wel toegestaan.

2. Inschrijven
2.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste en volledige verstrekking van gegevens zoals naam, adres, woonplaats, vaartuignaam/nummer, kenmerken vaartuig, mobiel telefoonnummer, bedrijfsgegevens en betaalgegevens zoals rekeningnummer of creditcard gegevens. Gebruiker kan bepaalde gegevens zelf aanpassen op de Persoonlijke Pagina. Mutaties inzake betaalgegevens dient de Gebruiker terstond schriftelijk (post en/of e-mail) door te geven aan Connect4Shore. Connect4Shore is op geen enkele manier verantwoordelijk voor onjuist aangeleverde of door de Gebruiker aangeleverde gegevens.
2.2 Gebruiker machtigt Connect4Shore tot SEPA Incasso Algemeen Doorlopend van de dienst gebonden gelden waaronder doorvaartgelden, liggelden, waldienstkosten, kosten voor de service. Dit geldt voor incasso op bankrekening en creditcard. Connect4Shore behoudt zich het recht voor Gebruiker kredietbeperkingen op te leggen met betrekking tot het totaalbedrag van alle transacties en/of met betrekking tot de maximumwaarde van elke afzonderlijke transactie. Deze kredietbeperkingen kunnen worden opgelegd bij de verstrekking van de Connect4Shore Waterkaart en/of registratie van Digitaal Vignet of op elk willekeurig tijdstip daarna en kunnen door Connect4Shore te allen tijde naar eigen goeddunken worden herzien.

3. Gebruik
3.1 Gebruiker dient het Digitaal Vignet zichtbaar en onafgeschermd te bevestigen op de achtersteven van het vaartuig, dit in verband met het doorvaren en de controle op het water door (gemeentelijke) instanties.
3.2 De Connect4Shore Waterkaart(en) en Digitale Vignet(ten) die aan Gebruiker worden verstrekt door Connect4Shore blijven eigendom van Connect4Shore. De Connect4Shore Waterkaart(en) en Digitale Vignet(ten) zijn uitsluitend geschikt voor normaal gebruik, hieronder wordt verstaan plaatsing op de achtersteven van het vaartuig respectievelijk gebruik bij (betaal-)automaten of aangesloten winkels en havens.
3.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord voor zijn Persoonlijke Pagina op de website van Connect4Shore (“Persoonlijke Pagina”) en met eventuele overige toegangscodes.

Services gebruiken op het water
3.4 Gebruiker heeft voor doorvaren, (kort) liggen en waldienten onderstaande mogelijkheden voor gebruik van de Service.
3.4a Doorvaren. Bij het invaren van een watergebied waar doorvaartgeld van toepassing is wordt primair het Digitaal Vignet op de achtersteven herkend door een lokale lezer. De gebruiker ontvangt een SMS waarin de doorvaart wordt bevestigd. Indien u deze bevestiging niet ontvangt is uw Digitaal Vignet mogelijk niet herkend en bent u zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van uw doorvaart door een SMS-bericht te sturen naar 4111 (D[spatie][zonenummer]). Indien u een bevestiging ontvangt maar niet wenst door te varen, bijvoorbeeld in geval van omkeren bij een brug of sluis, dan stuurt u per SMS bericht het woord “annuleer” naar 4111 om te annuleren. De lezers staan zo ingesteld dat zij alleen het Digitaal Vignet uitlezen wanneer het watergebied daadwerkelijk wordt ingevaren. Aan de bevestigingsberichten zijn kosten verbonden welke terugkomen op de Connect4Shore factuur.
3.4b (Kort)liggen. Eenmaal op het water is het mogelijk om aan te meren aan een of meerdere (openbare) steigers. Indien een steiger is gekenmerkt met een zonenummer (herkenbaar aan een bolder gevolgd door een nummer) kan dit zonenummer worden doorgegeven aan het betaalsysteem van Connect4Shore via een SMS-bericht naar 4111 (W[spatie][zonenummer]). U ontvangt dan een bevestiging dat u bent aangemeld en de betaling van de liggelden aan die steiger via Connect4Shore wordt voldaan. Nadat u de steiger heeft verlaten stuurt u een SMS-bericht om het aanmeren te beëindigen naar 4111 (E[spatie][zonenummer]). Ook hiervan ontvangt u een bevestiging, inclusief de gemaakte kosten. Aan deze bevestigingsberichten zijn kosten verbonden welke zijn opgenomen op de Connect4Shore factuur.
3.4c Waldiensten. Met de Connect4Shore Waterkaart heeft Gebruiker ook de mogelijkheid tot het afnemen van diensten aan de wal zoals bijvoorbeeld stroom of water. Door de Connect4Shore Waterkaart tegen de zuil te houden ontsluit gebruiker het afgiftepunt. De kosten van het verbruik worden aan het eind van de maand door Connect4Shore gefactureerd. Tussentijds kan gebruiker de kosten terugvinden op de persoonlijke pagina.
3.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor het juist opgeven van het zonenummer van de betreffende steiger of van het betreffende doorvaartgebied. Deze zijn aangegeven op steigers of -borden. Gebruiker is verantwoordelijk voor het intoetsen van de juiste toegangscode om de dienst te gebruiken.
3.6 Gebruiker mag er pas van uit gaan dat hij aan de betalingsplicht heeft voldaan nadat een bevestiging hiervan per SMS is ontvangen. Een boete wanneer geen bevestiging is ontvangen, is voor risico van Gebruiker. Het is tevens de verantwoordelijkheid van Gebruiker om bij (kort)liggen het betalen voor aanmeren te beëindigen. Gebruiker kan voor Connect4Shore op het water gebruik maken van een herinneringsservice via SMS. Deze service is deels te (de)activeren via de Persoonlijke Pagina. Aan de herinneringsservice zijn kosten verbonden.

Overige
3.9 Gebruiker kan geen recht op een ligplaats ontlenen aan de diensten van Connect4Shore. Instructies door Connect4Shore via de mobiele telefoon, printmedia of (mobiel) internet, applicaties, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekt, dienen opgevolgd te worden.
3.10 Wanneer er sprake is van storing in het systeem van Connect4Shore of een netwerk van derden, dient Gebruiker het verschuldigde bedrag op andere wijze te voldoen. Een service starten is in dat geval niet mogelijk. Voor het stoppen van de service in geval van storing kan men bellen met 0900-464 3 464 of zelf de transactie stoppen via sms of de Persoonlijke Pagina, indien beschikbaar.
3.11 Een Gebruiker die niet conform deze Algemene Voorwaarden de dienst gebruikt loopt het risico dat hij wordt gezien als niet betalend.

4. Kosten
4.1 Gebruiker is inschrijfgeld per Connect4Shore klantnummer aan Connect4Shore verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening. Tevens is abonnementsgeld en/of zijn servicekosten verschuldigd per afgenomen dienst (inning geschiedt maandelijks achteraf) conform SEPA regels, zulks vanaf de maand na inschrijving indien men dan nog Gebruiker is. Gebruiker heeft geen recht op tussentijdse teruggave bij beëindiging van het Connect4ShoreAbonnement). De tarieven, welke vermeld staan op de website, kunnen aangepast worden na voorafgaande kennisgeving van één maand op de website.
4.2 Beschadiging, verlies of diefstal van de Connect4Shore kaart(en) en/of Vignet(ten) is voor risico van Gebruiker. Aan het vervangen van Connect4Shore Waterkaart(en) en/of Digitale Vignet(ten) zijn voor Gebruiker kosten verbonden. Bij verlies of diefstal is Gebruiker er verantwoordelijk voor om de betreffende Connect4Shore kaart(en) en/of vignet(ten) te laten blokkeren door te bellen met 0900-4643464.

5. Betaling
5.1 Connect4Shore zal haar facturen, door middel van een SEPA Incasso Algemeen Doorlopend waarvoor Gebruiker Connect4Shore heeft gemachtigd, innen.
5.2 De weergave van de afgenomen dienst (inclusief datum, tijdstip en bedrag) wordt aangeboden op de Persoonlijke Pagina in de historie. Connect4Shore stelt de factuur ter beschikking op de Persoonlijke Pagina van de Gebruiker, Gebruiker kan deze zelf downloaden en printen.
5.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Connect4Shore het bedrag voor haar dienstverlening periodiek kan innen door middel van een SEPA Incasso Algemeen Doorlopend.
5.4 Gebruiker heeft het recht om binnen de voor hem geldende wettelijke regels dit bedrag te storneren door opdrachtverlening aan de bank.
5.5 Wanneer het gefactureerde bedrag niet inbaar is (bijvoorbeeld wegens storno of onvoldoende saldo op de bankrekening) wordt het Connect4Shore abonnement van Gebruiker in het Connect4Shore systeem geblokkeerd en kunnen er (storno)kosten in rekening worden gebracht. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum.
5.6 Connect4Shore heeft het recht om na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Gebruiker zal alle kosten vergoeden die Connect4Shore en deze derde moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten conform hetgeen daarover in wetgeving is bepaald.

6. Beëindiging
6.1 De Connect4Shore diensten zijn maandelijks opzegbaar tenzij anders overeengekomen. Wanneer Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Connect4Shore kan dit via www.connect4shore.nl worden aangegeven. Gebruiker dient alle Connect4Shore kaarten en/of vignet(ten) middels een aangetekende brief retour te zenden aan Connect4Shore (zie adres op de achterzijde van de kaart). Wanneer de Connect4Shore kaart(en) en/of vignet(ten) binnen 30 dagen niet door Connect4Shore worden ontvangen worden vervangingskosten in rekening gebracht.
6.2 Connect4Shore behoudt zich te allen tijde het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker per direct op te zeggen of te weigeren.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Connect4Shore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van diensten of het systeem van Connect4Shore. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot € 50,- per gebeurtenis met een maximum van € 200,- per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
7.2 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Connect4Shore, zoals het initiëren van betalingen voor doorvaren, (kort)liggen en waldiensten, alsmede de mogelijkheid van de ontvangst van (sms-) berichten, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, (mobiele) netwerken en apparatuur en diensten van derden. Connect4Shore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken of apparatuur en diensten van derden, zoals ook het niet (tijdig) ontvangen van een (sms-) bericht.

8. Privacy
8.1 Connect4Shore houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De aanmelding van de “Klantenregistratie van Connect4Shore B.V.” is op 1 maart 2002 door het College Bescherming Persoonsgegevens ontvangen en geregistreerd onder nummer m1246151. Een afschrift hiervan ligt ter inzage bij Connect4Shore B.V. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor commerciële doeleinden wanneer de Gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Connect4Shore (hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht of kosteloos via de Persoonlijke Pagina op www.connect4shore.nl/water).
8.2 Ten behoeve van een correcte dienstverlening houdt Connect4Shore in geval van een betaling op het water alle inkomende en uitgaande SMS berichten met tijdstempel bij.
Connect4Shore zal deze gegevens uitsluitend gebruiken indien er een dialoog ontstaat over de betaling, tenzij Connect4Shore op grond van wettelijke bepalingen verplicht is deze gegevens aan de daartoe bevoegde instanties te verstrekken.

9. Toepasselijke wet- en regelgeving, gemeentelijk en privaat beleid
9.1 De gemeentelijke bepalingen omtrent varen, al dan niet vastgelegd in een verordening zijn van toepassing op alle Gebruikers van het Connect4Shore systeem die zich in de betreffende gemeente bevinden en in geval van diensten in private havens gelden aanvullend de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant.
9.2 Tarieven kunnen door de gemeenten en private exploitanten gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke/private aangelegenheid waarvoor Connect4Shore niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

10. Nederlands recht
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Connect4Shore of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in Amsterdam.