Algemene voowaarden Walstroom

Versie 1.1


Bij het gebruik van Walstroom zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Indien gewenst kunt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden ook kosteloos per (elektronische) post ontvangen.

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder:

De partij die bij openbare ligplaatsen walstroom aanbiedt. In de diverse regio’s van Nederland zijn verschillende publieke- of private partijen.

Afnemer:

De eigenaar, schipper of reder die met een Schip gebruik maakt van walstroom.

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden voor het gebruik van walstroom.

Exploitant:

De vennootschap die door de Aanbieder belast is met de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van walstroom zijn de thans de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Connect4Shore B.V., gevestigd te Amsterdam.

Overeenkomst:

De overeenkomst voor de levering respectievelijk afname van walstroom, welke overeenkomst elke keer dat de Afnemer zich aansluit op een walstroomaansluiting tot stand komt met de Aanbieder.

Persoonlijke pagina:

Een webpagina binnen www.connect4shore.nl, die alleen toegankelijk is voor de Afnemer en waarop de Afnemer persoonlijke gegevens kan inzien, opgeven en wijzigen.

Schip:

Een binnenschip zoals gedefinieerd in artikel 8:3 Burgerlijk Wetboek, alsmede een schip met beperkte zeewaardigheid geschikt voor de kustvaart.

Service-/storingsdienst:

De helpdesk van de Exploitant, bestemd voor de aan- en afmelding voor gebruik van walstroom, evenals voor het stellen van vragen en het doorgeven van storingen. Het telefoonnummer is thans 0900-464 3 464 en voor Afnemers met een niet-Nederlands telefoonabonnement +31 (0)88 468  5440.

Verbruikskosten:

Het geldende walstroomtarief maal de afgenomen kWh-elektriciteit.

Walstroom:

De levering van elektriciteit met een maximum vermogen van 200 kW vanaf een walstroomaansluiting aan een Schip. Walstroomaansluiting:

Een genummerde aansluiting op de wal, inclusief elektriciteitsmeter, waarop de Afnemer het Schip aansluit voor de afname van walstroom.

Walstroomtarief:

Het door de Aanbieder voor de onder zijn beheer vallende openbare ligplaatsen vastgestelde tarief voor het gebruik van Walstroom per kWh exclusief BTW, welk tarief per Aanbieder kan verschillen (zie artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden)

Walstroomvoorzieningen:

Het geheel van faciliteiten benodigd voor het gebruiken van walstroom, waaronder trafohuizen, walstroomaansluitingen, meetinrichtingen e.d.

www.connect4shore.nl:

De website waarop nadere gegevens te vinden zijn met betrekking het gebruik van walstroom en waarop registratie kan plaatsvinden. Alle definities kunnen met behoud van geldigheid zowel in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op iedere Overeenkomst.

2.2

De Afnemer is steeds gebonden aan de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op en is te downloaden van www.connect4shore.nl en zal de Afnemer per (elektronische) post kosteloos toegezonden worden. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Gebruik van Walstroom

3.1

Voor het starten van de levering van walstroom dient de Afnemer de volgende procedure te volgen. Nadat de Afnemer is afgemeerd, bevestigt hij zijn elektriciteitskabel aan een vrije stekkerdoos van de walstroomaansluiting. Daarna heeft de keuze de Afnemer uit de volgende twee wijzen van afname van walstroom:

  1. gebruik met klantnummer:In dit geval heeft de Afnemer zich vooraf geregistreerd via www.connect4shore.nl of enige andere wijze van registratie. De Exploitant controleert de gegevens van de Afnemer, waaronder het rekeningnummer waarvan automatische incasso plaatsvindt. Na acceptatie van de registratie krijgt de Afnemer een klantnummer en een wachtwoord. Gebruik van walstroom vindt vervolgens plaats door te bellen naar het op de voormelde website genoemde telefoonnummer van de Service-/storingsdienst. Indien de Afnemer belt met de (mobiele) telefoon die is opgegeven bij registratie, herkent de computer van de Service- /storingsdienst het nummer van die (mobiele) telefoon. De Afnemer kan zich ook met zijn e-mailadres en wachtwoord en het nummer van de walstroomaansluiting aanmelden voor de levering van Walstroom door in te loggen op www.connect4shore.nl.

3.2

De frequentie van de walstroomaansluiting is 50Hz. De typen aansluitingen variëren per walstroomkast. De te gebruiken stekkertypes afhankelijke van het type walstroomaansluiting zijn de volgende: 230V/16A 3 polig, 400V/32A 5 polig, 400V/63A 5 polig, 400V/125A 5 polig, 400V/400A powerlocksysteem met 5 individuele stekkers. De stekkers en bijbehorende bekabeling dienen te voldoen aan NEN1010, CEE en Kema keur. Voor advies hoe de walstroomaansluiting veilig gebruikt kan worden, kan de Afnemer terecht op de website www.connect4shore.nl. Het is de Afnemer niet toegestaan om een verloopstekker te gebruiken. De aansluitkabel en stekker dienen geschikt te zijn voor het gekozen type walstroomaansluiting.

3.3

De Afnemer dient zich te houden aan alle landelijk en plaatselijk toepasselijke wet- en regelgeving. Het afnemen van walstroom houdt overigens niet tevens de toestemming van de Aanbieder in voor het nemen van ligplaats. De Afnemer dient voor het nemen van ligplaats afzonderlijk een ligplaatsovereenkomst met de Aanbieder te sluiten dan wel een vergunning bij de Afnemer aan te vragen.

3.4

Indien de verbinding met de walstroomaansluiting verbroken wordt, stopt de levering van walstroom automatisch binnen 30 minuten. Niettegenstaande de vorige zin dient de Afnemer, die de afname van walstroom wil beëindigen, de Service-/storingsdienst te bellen en het keuzemenu voor beëindiging te doorlopen. Afmelding kan eveneens via de www.connect4shore.nl plaatsvinden. Afmelding door de Afnemer dient twee doelen, namelijk enerzijds voorkoming van het doorlopen van kosten voor de levering van walstroom en anderzijds vanuit veiligheidsoogpunt. Kosten voor het niet of te laat afmelden dan wel het afnemen van walstroom door derden die zich niet onder eigen klantnummer of creditcard hebben aangemeld, komen voor rekening van de Afnemer. Eventuele schade die het gevolg is van het niet of te laat afmelden wordt aan de Afnemer in rekening gebracht. Zolang de Afnemer zich niet heeft afgemeld voor de levering van walstroom, ontvangt hij dagelijks een SMS-bericht dat hem eraan herinnert dat de levering van walstroom via de door de Afnemer aangegeven walstroomaansluiting plaatsvindt. De Afnemer kan de SMS-service uitzetten via zijn Persoonlijke Pagina.

Artikel 4: Exploitatie Walstroom

4.1

De Aanbieder heeft de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van walstroom uitbesteed aan de Exploitant. Onder de dienstverlening richting de Afnemers, valt onder meer:

het registreren van de Afnemer en het toekennen van een klantnummer en een persoonlijke klantpagina op www.connect4shore.nl

het beantwoorden van vragen en/of opmerkingen van de Afnemer over (het gebruik van) walstroom;

het beheren en onderhouden van de website www.connect4shore.nl;

het beheren en onderhouden van de Service-/storingsdienst, die 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is;

het factureren en incasseren van de Verbruiks-en Overige kosten.

4.2

De Afnemer is verplicht alle benodigde informatie te verstrekken en alle medewerking te verlenen aan de Exploitant, die voor Exploitant benodigd is voor het uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van walstroom. De Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van informatie, al dan niet via de Persoonlijke Pagina, zoals bedrijfsgegevens, adresgegevens, mobiele telefoonnummers, kenmerken van het Schip en het bankrekeningnummer waar vanaf automatische incasso plaatsvindt dan wel de creditcardnummer waar vanaf afgeschreven kan worden. Wijzigingen in voormelde gegevens dient de Afnemer direct door te geven aan de Exploitant via de Persoonlijke Pagina.

 

Artikel 5: Walstroomtarief

5.1

Iedere Aanbieder stelt in de onder zijn beheer vallende openbare ligplaatsen het walstroomtarief vast. De walstroomtarieven staan per Aanbieder vermeld op www.connect4shore.nl. Het staat de Aanbieders van walstroom vrij om jaarlijks het walstroomtarief te wijzigen na voorafgaande kennisgeving daarvan op www.connect4shore.nl.

5.2

De Afnemer is aan de Aanbieder een vergoeding voor het gebruik van walstroom verschuldigd, die bestaat uit het Walstroomtarief vermenigvuldigd met aantal kWh dat de Afnemer heeft afgenomen van de walstroomaansluiting, vermeerderd met BTW. Het aantal afgenomen kWh aan elektriciteit wordt door de Exploitant gemeten met behulp van de meetinrichting in de walstroomaansluiting. De meetinrichting in de walstroomkasten bestaat uit comptabele meters. Bij twijfel over de juistheid van de meting geldt de administratie van de Exploitant, behoudens mogelijkheid van tegenbewijs door de Gebruiker. 5.3 Het tarief voor gebruik van het telefoonnummer van de Service-/storingsdienst bedraagt € 0,10 per minuut plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon. Deze kosten worden door de telefoonmaatschappij van de Afnemer doorbelast. Bij bepaalde telefoonabonnementen kunnen de kosten voor het bellen naar een 0900-nummer hoger zijn. Voor informatie hierover wordt de Afnemer verwezen naar zijn telefoonmaatschappij.

 

Artikel 6: Betaling

Indien de Afnemer heeft gekozen voor gebruik van walstroom met klantnummer, gelden de volgende bepalingen:

6.1

De Exploitant brengt eens per maand namens alle Aanbieders de Verbruikskosten aan de Afnemer in rekening door middel van een gespecificeerde verzamelfactuur. Die factuur wordt de Afnemer ter beschikking gesteld via de Persoonlijke Pagina maar kan op verzoek ook per post worden toegestuurd. De Exploitant draagt zorg voor de uitsplitsing en uitbetaling van de geïncasseerde vergoedingen naar de diverse Aanbieders.

6.2

Indien de Afnemer gekozen heeft voor het gebruik van walstroom met klantnummer, geeft de Afnemer een volmacht tot automatische incasso. Incasso vindt plaats van het door de Afnemer opgegeven rekeningnummer. De Afnemer dient er steeds voor zorg te dragen dat hij voldoende saldo of kredietruimte op de desbetreffende rekening heeft. Indien de incasso vertraging oploopt dan wel onmogelijk blijkt te zijn, is de Afnemer 30 dagen na de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn van rechtswege in verzuim en is hij wettelijk rente ingevolge artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Alle kosten die in en/of buiten rechte moeten worden gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de Afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de Afnemer. De verplichting tot betaling van de factuur mag niet worden opgeschort of opgeheven op grond van bezwaren tegen de factuur.

6.3

Indien de Afnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig betaalt dan wel zijn bank instructie geeft het met automatische incasso betaalde bedrag te retourneren, is hij van rechtswege in verzuim. De Exploitant is bevoegd de Afnemer het verdere gebruik van walstroom te weigeren of nog slechts het gebruik van walstroom zonder klantnummer toe te staan in het geval van: a. herhaalde wanbetaling van de Afnemer; b. surséance van betaling, faillietverklaring of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een aanvraag daartoe; c. beslag op een belangrijk deel van het (bedrijfs-)vermogen van de Afnemer; d. onder curatele stelling of onder bewindstelling van de Afnemer; e. bedrijfsbeëindiging van de Afnemer; f. overlijden van de Afnemer. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van weigering van de Exploitant om de Afnemer walstroom te leveren. Indien de Afnemer heeft gekozen voor gebruik van walstroom zonder klantnummer, geldt de volgende bepaling:

6.4

Indien de Afnemer gekozen heeft voor gebruik van walstroom waaraan de creditcard gekoppeld is dan zijn de kosten die de creditcardmaatschappij in rekening brengt voor het betalen met creditcard voor rekening van de Afnemer en worden aan de Afnemer doorbelast. Slechts de types Mastercard of Visacard zijn toepasbaar.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid voor storingen in de levering van Walstroom

7.1

De Aanbieder en de Exploitant zullen al het redelijke ondernemen om storingen in de levering van walstroom te voorkomen. Een Afnemer wordt verzocht door hem geconstateerde storingen en schades aan walstroomvoorzieningen direct te melden bij de Service-/storingsdienst.

7.2

Slechts indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder of Exploitant of door hen ingeschakelde ondernemingen is de Aanbieder aansprakelijk voor door de Afnemer te lijden directe schade met een beperking van één miljoen euro per gebeurtenis. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals maar niet uitsluitend gederfde winst en gederfde omzet, is uitgesloten.

7.3

Storingen in het elektriciteitsnetwerk, in de toelevering van elektriciteit aan de Aanbieder en/of storingen van netwerken van de (mobiele) telefoonmaatschappij of internetprovider van de Afnemer zijn voor zijn eigen rekening en risico.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1

De Afnemer is, behoudens beperkingen die wet en regelgeving hem bieden, aansprakelijk voor alle schade te lijden door hemzelf en alle directe schade (derhalve niet gevolgschade) te lijden door de Aanbieder, de Exploitant en/of door de Aanbieder of de Exploitant ingeschakelde derden ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van walstroom en/of de walstroomvoorzieningen, waaronder onder meer doch niet gelimiteerd tot:

  1. het verkeerd aankoppelen van het Schip aan of het niet of verkeerd afkoppelen van het Schip van de walstroomaansluiting;
  2. het gebruik van een verloopstekker (van welk type ook), een kabel of een stekker van een type dat niet voldoen aan de veiligheidsnormen behorend bij de betreffende walstroomaansluiting of met een amperage dat minder is dan bij de betreffende walstroomaansluiting wordt aangeboden;
  3. het niet op adequate wijze aansluiten van kabels en/of stekkers ;
  4. het op één moment afnemen van meer walstroom dan het toegestane maximum vermogen van de betreffende kast;
  5. het niet voldoen aan de terzake geldende veiligheids- en /of andere voorschriften van de walstroomvoorzieningen en/of de elektrische installatie behorend tot het Schip van de Afnemer.

8.2

De Afnemer vrijwaart de Aanbieder en de Exploitant voor aansprakelijkheid van schade en kosten.